Het ontstaan van de RAR

Als je wilt weten hoe de RAR is ontstaan, moet je naar Rotterdam. Het stadhuis op de Coolsingel om precies te zijn, een Gemeenteraadsvergadering  op 17 juli 2008. Daar werd door de PvdA in samenwerking met Leefbaar Rotterdam een motie ingediend, die luidde (in het kort):

 1. De bewoners van het Recreatieoord (huisjesterrein en camping) wordt een laatste kans geboden om het Recreatieoord in eigen beheer te krijgen.
 2. Dat, indien het de bewoners in deze 4e onderhandse poging niet lukt het Recreatieoord in eigen beheer te verkrijgen, verdere privatiseringspogingen door de Gemeente zullen worden gestaakt.
 3. De Gemeente Rotterdam dan volwaardig de taak van exploitatie en beheer oppakt.

Wat betekent deze motie?

1.Een opdracht van de Gemeenteraad aan de Wethouder van de dienst Sport en Recreatie om de bewoners nog een kans te geven om het Recreatieoord in eigenbeheer te behouden voor de huidige bewoners.

2.De gemeente hoe dan ook zijn pogingen dient te staken om het Recreatieoord te verkopen en het beheer in eigen beheer zal behouden.

3.Bovendien een opdracht om indien het de bewoners niet lukt om het Recreatieoord in eigen beheer te verkrijgen, het beheer van het Recreatieoord aan te passen aan de eisen van deze tijd. Een van deze eisen is onder meer de inspraak van de bewoners van het Recreatieoord.

Dit was voor de Rotterdamse politiek zo belangrijk dat de toenmalig wethouder van S en R, de Hr. L. Bolsius aan alle bewoners alsook aan de commissie FIBS ( de Commissie die de Rotterdamse Gemeenteraad o.a. adviseert over zaken als sport en recreatie) schriftelijk laat weten dat, indien de bewoners van het Recreatieoord er niet in slagen het Recreatieoord in eigen beheer te krijgen, de Gemeente per direct het beheer van het Recreatieoord met grote voortvarendheid ter hand zal nemen en derhalve  ‘Plan B’ in werking zal stellen met als doel;

 • Meer zeggenschap voor de recreanten;
 • Verbetering van de bedrijfsvoering;
 • Borgen van de belangen van de recreanten in relatie tot hun zomerhuisjes door het sluiten van huurcontracten ;
 • Het aanpassen van het verouderde huisreglement ;
 • Het opstellen van een groot onderhoudsplan (inclusief achterstallig onderhoud );
 • Tarieven.

Het creëren van de Commissie RAR is dus één van die initiatieven van SenR, die in het leven is geroepen om invulling te geven aan de wens/opdracht van de Gemeenteraad om op het Recreatieoord het sociale en laagdrempelige karakter garanderen. Dit alles met een sober kwaliteitsniveau, met als credo; ‘schoon en veilig recreëren tegen een redelijke prijs’.

 De opdracht voor commissie RAR is dus duidelijk,

 • Zorg er als RAR voor dat álle bewoners van het Recreatieoord zich via de RAR vertegenwoordigd voelen en dat wat onder de bewoners leeft, ook daadwerkelijk ‘op tafel’ komt.
 • Zorg ervoor dat u als RAR de wensen/opdrachten van de Gemeenteraad van de Gemeente Rotterdam bewaakt. Blijf deze als leidraad bij het maken van het beleid van onze huisbaas SenR Gemeente Rotterdam onder de aandacht brengen, zodat het sociale en laagdrempelige karakter van het Recreatieoord bewaart blijft.

Voorzitster

De RAR is bijzonder aangenaam verrast dat op verzoek van SenR, mevrouw Els Kuyper, (lid van de Gemeenteraadfractie van de PvdA in de gemeenteraad van de Gem. Rotterdam)besloten heeft om voorzitster te worden van de reguliere RAR bijeenkomsten. Wij beschouwen het initiatief van SenR om mevrouw E. Kuyper te benaderen als een symbool van goede wil. Hiermee wordt de RAR op een juiste manier versterkt en daarmee haar doelmatigheid aanzienlijk vergroot. Bovendien is de link tussen de politiek als opdrachtgever en mevrouw E. Kuyper als bewaakster van deze opdrachten een zeer goede zaak.

Hoe gaan de verkiezingen van de RAR?

In  mei/juni 2010 heeft er een verkiezing plaatsgevonden van de eerste Recreanten Advies Raad. De uitslag is door een notaris bepaald. De verkiezingen vinden om de drie jaar plaats. De volgende verkiezing is dus in 2013. De Recreanten Advies Raad vergadert minimaal drie keer per jaar samen met SenR. Deze vergaderen zijn niet openbaar. De notulen van de vergaderingen met SenR liggen, na vaststelling, ter inzage bij de bedrijfsleider van het recreatieoord, de heer L. Boers. Tevens worden zij gepubliceerd op deze website.

De Recreanten Advies Raad bespreekt belangrijke zaken over het beheer van het recreatieoord met SenR. Hierbij vertegenwoordigt de raad de belangen van de recreanten. Bijvoorbeeld over het invoeren van nieuwe huurcontracten, bewaking, onderhoud etc.. Het enige dat wij feitelijk doen is adviezen geven. Om tot een goed advies te komen heeft de Recreanten Advies Raad uw mening nodig.

Wij stellen het dan ook op prijs als u uw ideeen of wensen omtrent het beheer van het recreatieoord kenbaar maakt. Daarvoor hebben wij deze website in het leven geroepen.